จังหวัดลำพูนมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีการจัดระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีการจัดระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม จังหวัดลำพูนประจำปี 2564 (Thailand Labour Management Excellence Award 2021) ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการ

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี นายจ้างสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การสร้างการมีส่วนร่วมของลูกจ้าง ผ่านระบบทวิภาคีในสถานประกอบกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง และสร้างความตะหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานให้เกิดขึ้นจนสามารถเป็นต้นแบบให้แก่สถานประกอบกิจการอื่นนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม