iQA at British College SPU! รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่าน ZOOM ONLINE

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และคณบดีวิทยาลัย British College มหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมด้วยคณาจารย์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ ZOOM ONLINE เพื่อการันตรีคุณภาพการศึกษา ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งขอขอบคุณ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพทั้ง 3 ท่าน นำโดย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ (ประธาน) ผศ.ดร.ภรพรชัย จูอนุวัฒนกุล (กรรมการ) และ ผศ.ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี (กรรมการและเลขานุการ) ที่ให้ข้อคิดดีๆกับทีมงาน British College เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

British College Home

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: