สนพ.ลำพูน เดินหน้าสู่ Safety At Work ประเมินบุคคลเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เดินหน้าตามโครงการ ควบคุมและกำกับดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ความรู้ความสามารถสู่ Safety At Work ประเมินบุคคลเพื่อขอออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนได้ดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อขอออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 4 คน และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 35 คน ให้แก่ผู้รับเหมาอิสระ และช่างในสถานประกอบการ ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ซึ่งต้องมีการทดสอบและวัดระดับความรู้ความสามารถของช่างผู้ปฏิบัติงาน เพราะลักษณะงานที่ปฏิบัติมีผลต่อความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของสาธารณะโดยรวม จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมและทดสอบวัดระดับฝีมือของช่างผู้ปฏิบัติงานว่า มีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้ดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างดำเนินการอย่างเคร่งครัด

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้รับเป้าหมายในการดำเนินงาน จำนวน 440 คน ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 3 สาขา จำนวน 480 คน ดังนี้ 1. สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 362 คน 2. สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 107 คน 3. สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 11 คน และจะดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อรับรองความรู้ความสามารถในรุ่นสุดท้าย สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 อีกจำนวน 15 คน ในวันที่ 17 กันยายน 2564 ผู้ที่สนใจเข้ารับการประเมินติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เลขที่ 129 หมู่ที่ 10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน หรือ โทร. 0 5353 7698 ในวันเวลาราชการ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: