ม.ศรีปทุม ร่วม 16 สถาบันการศึกษา จับมือ เครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาฯ มุ่ง พัฒนาบัณฑิตสหกิจศึกษาสู่โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้แทน 17 สถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการการบูรณาการการศึกษาทั่วไปกับสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ในการสรุปผลและสะท้อนผลลัพธ์การประชุม (Reflective summary) ของโครงการฯ ร่วมกับ คุณนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และ รศ.ดร.ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล ผู้อำนวยการ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน จากการนำเสนอผลงาน โครงการย่อย 15 โครงการ ของสถาบันอุดมศึกษา จัดโดย เครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน

สำหรับโครงการฯ ดังกล่าว มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมกับ เครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาฯ และสถาบันอุดมศึกษา 16 สถาบัน ร่วมกันดำเนินโครงการฯ โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดำเนินโครงการย่อย ภายใต้ชื่อโครงการ “การพัฒนารูปแบบการบูรณาการการศึกษาทั่วไปกับสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม” ดำเนินการโดย สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ซึ่งมี ผศ.ดร.ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป SPU เป็นหัวหน้าโครงการ และร่วมนำเสนอผลงานในวันนี้ด้วย

ทั้งนี้ โครงการการบูรณาการการศึกษาทั่วไปกับสหกิจศึกษาฯ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับรูปแบบหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ระบบการจัดการกลไกการทำงาน ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม ตลอดจนมุ่งเน้นการบูรณาการวิชาศึกษาทั่วไป สหกิจศึกษา และการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยงานประชุมวันนี้มีผู้สนใจจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการประชุม ผ่าน Zoom Meeting Online ในวันนี้กว่า 200 คน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: