ธุรกิจท่องเที่ยวล้านนาคึกร่วม “SOP SHA Clinic” รับท่องเที่ยวปลอดภัย

ธุรกิจท่องเที่ยวล้านนาคึกร่วม “SOP SHA Clinic” รับท่องเที่ยวปลอดภัย ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดในเขตอารยธรรมล้านนา เตรียมความพร้อมรับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว SHA หรือ SHA+ กว่า 400 กิจการ


สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “SOP SHA Clinic” ไขข้อข้องใจ ทำอย่างไร ในการยื่นขอมาตรฐาน SHA ซึ่งเป็นการดำเนินการในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยการ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ ความเข้าใจในการให้บริการที่มีความรู้การให้บริการตามมาตรฐาน SOP (Standard Operation Procedure) สร้างความเชื่อมั่นและประชาสัมพันธ์ เรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัยแก่นักท่องเที่ยว ขับเคลื่อนแผนงานในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อเตรียมการเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

กิจกรรมนี้เป็นความร่วมมือของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ และสมาคมผู้ประกอบการต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ รวมไปถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มอารยธรรมล้านนา ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย และพะเยา โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการที่เข้าร่วม คือ ผู้ประกอบการภัตตาคาร ร้านอาหาร สถานบันเทิง ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์ ผู้ประกอบการด้านนันทนาการ และสถานที่ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านสุขภาพและความงาม ตลอดจนผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าของที่ระลึก ร้านค้าอื่นๆ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน ผู้ให้บริการยานพาหนะ ผู้ประกอบการด้านกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว และบริษัทนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 400 ราย


นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การท่องเที่ยวที่ผ่านมามีความสำคัญต่อด้านเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อการท่องเที่ยวสามารถให้บริการได้ การจ้างงานก็เกิดขึ้น สินค้าทางการเกษตร ของฝาก ของที่ระลึก กิจกรรมต่าง ๆ ก็จะตามมา สามารถสร้างงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประชาชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในทุกภาคส่วน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้เกิดวิถีใหม่ (New Normal) พฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ในช่วงที่ยังไม่สามารถเปิดประเทศ และรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงมีความจำเป็น หนึ่งในนั้นคือการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ หลังสถานการณ์โควิค -19 เริ่มคลี่คลายลง ก็สามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวได้

      

      
“ก่อนเปิดการท่องเที่ยวเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว เราจึงควรสร้างการรับรู้ กระตุ้นให้ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวยื่นขอรับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยในทุกด้าน การจัดกิจกรรมสัมมนาในระบบออนไลน์ SOP : SHA Clinic ทำอย่างไรในการยื่นขอมาตรฐาน SHA ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกท่าน และจะเป็นช่องทางที่ จะประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ที่จะรับนักท่องเที่ยวในอนาคตเมื่อสามารถดำเนินการได้”

ภายหลังจากการจัดกิจกรรมอบรมแล้ว ยังจะมีการดำเนินการต่อยอดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการในสถานประกอบการต่าง ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA SHA+ โดยเน้นให้มีการจัดทำ VDO เผยแพร่ขั้นตอนการให้บริการ หรือ SOP-Standard Operation Procedure ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ ภายใต้แนวคิด “แอ่วเชียงใหม่ ม่วนใจ๋ปลอดภัยชัวร์” และ “แอ่วเหนือ ม่วนใจ๋ ปลอดภัยชัวร์” (ในกลุ่มอารยธรรมล้านนา)

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: ท่องเที่ยว, ที่กิน, ที่พัก, ที่เที่ยว
คำค้น: ,