แสดงความยินดี

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. มอบโล่แสดงความขอบคุณแด่ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์  หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งครบวาระหัวหน้าภาควิชาฯ เพื่อแสดงความขอบคุณที่สนับสนุนด้านกิจกรรมและกลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์ มช. ด้วยดีตลอดมา และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ ต่ออีก 1 วาระ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สตรี, สังคม