เชียงใหม่ คัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 2 คน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศ

นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 2 คน เพื่อเสนอชื่อไปยังสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศ โดยมีเด็กที่เข้ารับการพิจารณาในครั้งนี้จำนวน 5 คน ผ่านการคัดเลือกจากรูปเล่มผลงาน และสัมภาษณ์ความรู้ความสามารถ รวมถึงแนวคิด ผ่านทางระบบ ZOOM ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน สร้างขวัญกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนที่กระทำความดี มีความรู้ ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ

สำหรับคุณสมบัติของเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเด็กแห่งชาติในปีที่เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น เป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมแก่อัตภาพ มีกิริยามารยาทเรียบร้อย ความประพฤติดี และมีความขยันหมั่นเพียรเอาใจใส่ต่อการเรียน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา คือ การบำเพ็ญประโยชน์, คุณธรรมและจริยธรรม, ความรู้ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ และการเป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งจะต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนทั่วไป ในระดับชาติ/ระดับนานาชาติ และมีการสร้างเครือข่ายและขยายผลชัดเจน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, เยาวชน