รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นแบบอย่างได้

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่น กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่น และสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ ดีเด่น ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โดยคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะทำงานฯ ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะทำงานฯ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คณะทำงานฯ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มต่อยอดจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปบ้านสันหลวง หมู่ 4 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านดงป่างิ้ว หมู่ 7 ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มสตรีตัดเย็บบ้านสันป่าสัก หมู่ 1 ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กำหนดดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมยกย่องและเชิดชูเกียรติ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งมีสาระสำคัญคือการติดตามความก้าวหน้าการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การพิจารณาดำเนินคดีกับลูกหนี้อำเภอดอยสะเก็ด และการพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการประเภทเงินอุดหนุน (ทุนให้เปล่า) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้มีมติให้องค์กรสตรีที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ประชุมคณะกรรมการเพื่อขอเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สตรี, สังคม