พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรโครงการเครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ Smart Gen Smart Media

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่และเกียรติบัตรโครงการเครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ Smart Gen Smart Media พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ อยุธยา คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษาโครงการฯ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม ..2564

ตามที่โครงการเครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ Smart Gen Smart Media ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย คือมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เพื่อเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการใช้สื่อสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาจิตสำนึกของเยาวชนแกนนำให้คิดสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับบ้านเกิด หรือชุมชนที่อาศัยและประเทศชาติ เพื่อพัฒนาทักษะด้านไอทีที่ทันสมัยในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองในด้านต่างๆ ได้จัดกิจกรรมจำนวน 3 ครั้งและรวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติ พร้อมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 24 ผลงาน โดยรางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ผลงาน Check Sure Share ของทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับสถาบัน ผลงาน คิดสักนิด ชีวิตจะดีขึ้น ของทีมมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับสถาบันรางวัลชนะเลิศ ระดับสถาบัน ได้แก่ผลงาน : ผู้เสพข่าว ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา และเกียรติบัตรผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ ได้แก่นางสาวนรี ตาจุมปา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, กิจกรรม, สังคม