ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัย-โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ วมว. ระยะที่ 3 คู่ศูนย์ มช. – โรงเรียนสาธิต มช. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัยโรงเรียน เข้าร่วมโครงการ วมว. ระยะที่ 3 คู่ศูนย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และคณะอนุกรรมการประเมินและคัดเลือกมหาวิทยาลัยโรงเรียน เข้าร่วมโครงการ วมว. ระยะที่ 3 ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ วมว.) เป็นโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสี่มหาวิทยาลัยแรก ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นมหาวิทยาลัยนำร่องโครงการ วมว. ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม, เยาวชน