กอ.รมน. ภาค 3 แถลงข่าวการส่งมอบ-รับมอบ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน (SOLAR CELL) ในพื้นที่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร อำเภออมก๋อย และ อบต.เมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวการส่งมอบรับมอบ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน (SOLAR CELL) ในพื้นที่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร อำเภออมก๋อย มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลถิ่นทุรกันดารให้ดีขึ้น พร้อมเป็นต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างเป็นรูปธรรม

พล..วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เลขาธิการ กอ.รมน. ภาค 3 พร้อมด้วยนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รอง กอ.รมน.เชียงใหม่ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายก อบต.เมืองคอง อำเภอเชียงดาว ร่วมแถลงข่าวสื่อการส่งมอบรับมอบ โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน (SOLAR CELL) ในพื้นที่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร อำเภออมก๋อย และพื้นที่ปลายสายการส่งกระแสไฟฟ้า ที่เมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้ดำเนินการสร้างต้นแบบนำร่องและแนวทางในการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการ ที่ .อมก๋อย จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย บ้านพะอัน ตำบลสบโขง, บ้านจกปก ตำบลแม่ตื่น, บ้านห้วยป่าไก่ ตำบลแม่ตื่น, บ้านมูเซอหลังเมือง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย และศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้า ลดความเหลื่อมล้ำของชุมชน และสร้างระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตกับชุมชนในพื้นที่ห่างไกล รวมไปถึงเพื่อสร้างต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ในการผลิตและใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ด้วยระบบไมโครกริดชุมชน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้สาธิต ขยายผลให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

โดย กอ.รมน. ได้ดำเนินการสร้างต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่ห่างไกลแล้วเสร็จ ในเดือนกันยายน 2564 พร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังสถานที่ส่วนกลางของชุมชน และส่งมอบการดูแลรักษา การจัดสรรประโยชน์ร่วมกัน ให้กับ อบต. ควบคู่กับกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีร่วมกับชุมชน เพื่อจัดตั้งกองทุนไฟฟ้าชุมชน เพื่อร่วมดูแล รักษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยในวันพรุ่งนี้ (27 .. 64) จะดำเนินการส่งมอบรับมอบ ระบบดังกล่าว ให้กับ อบต.แม่ตื่น ,อบต.สบโขง และ อบต.ม่อนจอง อำเภออมก๋อย  โดย กอ.รมน. จะได้ร่วมกับ ศมพ.อมก๋อย และอบต.ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกัน เพื่อผลสำเร็จของโครงการที่จะสามารถเป็นต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

พล..วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เลขาธิการ กอ.รมน. ภาค 3 เผยว่า  โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน (SOLAR CELL) มี 2 ลักษณะ คือ การดำเนินการแบบไม่เชื่อมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมุ่งไปทำในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ยกตัวอย่างที่อำเภออมก๋อย ส่วนอีกลักษณะเป็นระบบที่พื้นที่ที่ไฟฟ้าของบ้านเรือนเข้าไปถึงแล้ว แต่จะเป็นพื้นที่ปลายสายห่างไกล ซึ่งมีปัญหาคือไม่มีความมั่นคงและความเสถียรของกระแสไฟ เช่นที่บ้านเมืองคอง อำเภอเชียงดาว โดยระบบ SOLAR CELL จะได้เข้าไปช่วยให้กระแสไฟฟ้าในพื้นที่มีความมั่นคงและเสถียรมากยิ่งขึ้น โดยในวันพรุ่งนี้ (27 .. 64) ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จะทำการมอบระบบดังกล่าว ให้กับ องค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต.) 3 แห่งในพื้นที่อำเภออมก๋อย เพื่อจะได้ดำเนินการตามกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ครัวเรือนพร้อมจัดตั้งกฎระเบียบการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ด้าน นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในนามของจังหวัดเชียงใหม่ มีความภาคภูมิใจ ชื่นชมยินดี ที่ได้รับสิ่งที่ดีจากรัฐบาล โดย กอ.รมน. ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของแสงสว่างในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดาร ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลถิ่นทุรกันดาร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สิ่งแวดล้อม