SPU พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ “เทคนิคการเขียน เอกสารประกอบการสอนไปสู่การขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ”

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมกับ กลุ่ม Service Cluster ที่ประกอบไปด้วย คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และวิทยาลัยการบินและคมนาคม จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ เรื่อง “เทคนิคการเขียน เอกสารประกอบการสอนไปสู่การขอกำหนด ตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM และ FB Live ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: