เชียงใหม่ตั้งด่านคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ย้ำต้องสแกน CM-CHANA ทุกคน ส่วนผู้ที่เดินทางมาจาก 10 จังหวัดสีแดงเข้ม และอำเภอแม่สอด จังหวัดตากต้อง Swap ทุกราย

จังหวัดเชียงใหม่ตั้งด่านคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ย้ำต้องสแกน CM-CHANA ทุกคน ส่วน 10 จังหวัดสีแดงเข้ม และอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จะต้องตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ที่โรงพยาบาลทุกราย และต้องกักตัว เป็นเวลา 14 วัน นับแต่วันที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่

จากสถานการณ์การระบาดของโควิด – 19 โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุข  ซึ่งอาจจะทำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานหรือคนต่างจังหวัดที่เข้าไปทำงานยังพื้นที่เสี่ยงสูงเดินทางกลับภูมิลำเนามากขึ้น ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในต่างจังหวัดมากขึ้น

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  จึงได้มีมติให้เพิ่มด่านตรวจทางถนนบนทางหลวงหมายเลข 11 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ลำปาง (ขาเข้าเมือง) ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางเข้ามาในพื้นที่ของคนต่างจังหวัดด้วยรถโดยสารประจำทาง และรถยนต์ส่วนบุคคล โดยแบ่งออกเป็น 2 จุด ประกอบด้วย ด่านอำเภอสารภี และด่านดอนจั่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จากเดิมที่มีการตั้งด่านตรวจเฉพาะในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ สถานีขนส่งอาเขต และสถานีรถไฟเชียงใหม่ ซึ่งการตั้งด่านตรวจทางถนนจะเน้นตรวจสอบผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 61/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่เดินทางเข้ามาจะต้องสแกนและกรอกข้อมูลในระบบ CM-CHANA  ที่ด่านอำเภอสารภี หรือหากไม่สะดวกเจ้าหน้าที่จะให้กรอกแบบฟอร์มในการลงทะเบียน แบบ ชม.2 เพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ด่านที่สอง คือ ด่านดอนจั่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ หากยังไม่ได้กรอกข้อมูลในระบบ CM-CHANA จะต้องทำการจอดรถเพื่อกรอกข้อมูลที่บริเวณด่านดอนจั่นให้เรียบร้อย

นอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ออกประกาศเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 เรื่องมาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด และอำเภอแม่สอด จังหวัดตากที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้เข้าตรวจหาเชื้อ หรือ Swap ที่โรงพยาบาลทุกราย เว้นผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้ว แต่ยังคงต้องกักตัว 14 วัน ทุกคน เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: Uncategorized
คำค้น: , , ,