ชาวเชียงใหม่รวมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการและประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตั้งเป้าปี 2564 ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เชียงใหม่อีกกว่า 2 หมื่นไร่ สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กำหนดให้ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 55

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ บุคลากรสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกกล้าไม้พะยูง ยางนา พะยอม ประดู่ป่า และมะขามป้อม รวมจำนวน 310 ต้น บนพื้นที่ 10 ไร่ ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ออน บ้านโป่งนก ตําบลบ้านสหกรณ์ อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  ภายใต้กิจกรรมวันต้นไม้ประจําปีของชาติ .. 2564 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 100 ล้านต้น ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและการเสื่อมสภาพของป่า โดยเฉพาะในพื้นที่เขาสูงชัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้ครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ และเพื่อให้ป่าต้นน้ำกลับมามีความสมบูรณ์

นอกจากนี้ ยังเป็นการร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ตามพระราชปณิธาน ที่ต้องการให้คนไทยอยู่ดีมีความสุข และแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาราษฎรเมื่อเกิดภัยพิบัติ ปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนชาวไทยบําเพ็ญประโยชน์ และทําความดี

ทั้งนี้ ในปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางเป้าหมายที่จะปลูกป่า จํานวน 24,612.35 ไร่ โดยปลูกในพื้นที่รับผิดชอบของสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) จํานวน 14 พื้นที่ 15,930 ไร่ และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จํานวน 18 พื้นที่ 8,682.35 ไร่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่กําหนดให้มีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , ,