เชียงใหม่จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564  วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเมตตาจากพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

การจัดพิธีทอดผ้าป่าครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อหารายได้มาสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการช่วยเหลือพัฒนาเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส เป็นการสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กในกรณีที่เงินสนับสนุนของภาครัฐไม่เพียงพอ โดยในปีนี้มีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้รับเงินสมทบกองทุน รวมทั้งสิ้น 446,479 บาท

กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อปี .. 2522 โดยใช้ชื่อว่ากองทุนว่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กในชนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ต่อมาในปี ..2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งกองทุนได้จัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งจะจัดการทอดผ้าป่าในเดือนเมษายนเป็นประจำทุกปี

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, เยาวชน
คำค้น: , ,