ศอช. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพครู ศศช. ส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยเด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร อ.แม่ระมาด และ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) กรมอนามัย ในฐานะหน่วยงานร่วมสนองงานโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบดูแลด้านส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู ประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) ตามหลักสูตรครูส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยเด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดารขึ้น ในวันที่ 7 และ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม กศน. อำเภอแม่ระมาด จ.ตาก และห้องประชุม กศน. อำเภอท่าสองยาง จ.ตาก โดยมีครู ศศช. เข้าร่วมกว่า 110 คน สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการส่งเสริมโภชนาการและสุขอนามัยเด็กวัยเรียนในถิ่นทุรกันดาร รวมถึงพัฒนาการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารแก่ครู ศศช. เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ที่ได้ไปส่งเสริมสุขภาพของเด็กปฐมวัยให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่สมวัย มีสุขภาวะที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งบรรยากาศการประชุมเป็นการบรรยาย และกิจกรรมฝึกปฏิบัติ ด้านโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในเด็กวัยเรียน โดยวิทยากรจากศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,