กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ชุมชนคุณธรรมวัดท่าเดื่อ อำเภอสันป่าตอง จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2564 ชุมชนคุณธรรมวัดท่าเดื่อ ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

การจัดงานดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดท่าเดื่อ ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการสืบสาน รักษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างอัตลักษณ์และปลูกจิตสำนึกให้กับคนในชุมชน และประชาชนทั่วไปให้เกิดความรัก ความหวงแหนและเห็นความสำคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนให้คงอยู่สืบไป  โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย   การจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพร  การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระกรณียกิจ  การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของไทย  กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านจากชุมชนคุณธรรมวัดท่าเดื่อ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: ,