SPU ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ ได้รับการคัดเลือกเป็น“อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. ๒๕๖๔” ของ สป.อว. และ คอวท.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สป.อว.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย(ควอท.) ซึ่งเป็น 1 ใน 7 รางวัล จากผู้เข้าประกวดจาก 39 สถาบัน โดยเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเอกชน เพียงท่านเดียวในปีนี้ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว และจะเช้ารับรางวัลในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี กล่าวว่า ดิฉันและมหาวิทยาลัยศรีปทุม รู้สึกภาคภูมิใจในอาจารย์ท่านนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากถือเป็นผลผลิตที่งดงามของมหาวิทยาลัย เพราะอาจารย์เป็นศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม และเป็น 1 ในนักเรียนทุนคนเก่งของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายหลังสำเร็จการศึกษาอาจารย์ได้กลับมาเป็นอาจารย์สอนและมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ในการบ่มเพาะนักศึกษา SPU ตามปรัชญา “การศึกษา สร้างคน คนสร้างชาติ” ของท่าน ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งต้องขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับด้วยค่ะ และที่ขาดไม่ได้คงต้องขอขอบคุณทีมงานจากศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน (TLC SPU) ที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ต้นแบบด้านการสอนที่เก่งๆและมีคุณภาพอีกหลายท่านค่ะ
สำหรับรางวัลฯ ดังกล่าว สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ร่วมกับ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ตระหนักถึงความสำคัญของอาจารย์ซึ่งถือเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญในการให้การศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา จึงได้จัด”โครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ.๒๕๖๔” เพื่อเป็นการยกย่อง สร้างขวัญและกำลังใจแด่อาจารย์ต้นแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการสอนให้ทันสมัย เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและยั่งยืน รวมทั้งยกย่องให้เกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมอาจารย์ด้านการสอนที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถในการสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: