สัปดาห์สรุปผลงานแผนก รพ.ลานนา ปี 2564

เมื่อวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร C โรงพยาบาลลานนา … นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ , นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ และ ทนพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา เป็นประธานในงานสัปดาห์สรุปผลงานประจำปี 2563 ของโรงพยาบาลลานนา ซึ่งกิจกรรมคุณภาพเพื่อการพัฒนางานนี้ จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสรุปงานของแต่ละแผนกในปีผ่านมา พร้อมทั้งยังเป็นการปรึกษา หารือ แนวทางพัฒนาการให้บริการภาพรวมของโรงพยาบาลลานนา พร้อมปรับปรุงการให้บริการด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยมีหัวหน้าแผนกและผู้ช่วยหัวหน้าแผนกทุกแผนก ของโรงพยาบาลลานนา เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานของแผนกตนเอง อย่างพร้อมเพรียงกัน

และในครั้งนี้ยังถือเป็นโอกาสอันดี ที่ผู้บริหารจะได้แจ้งทิศทางองค์กร ในปี 2564 ให้หัวหน้าแต่ละแผนกทุกแผนกได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อม โรงพยาบาลลานนา 3 ที่กำลังก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ และแนวทางของการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตน รพ.ลานนา ทุกคน ได้ใช้สิทธิ์ที่ตนเองมี เช่น การได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี , การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป และสิทธิ์การตรวจสุขภาพฟัน และขูดหินปูน โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ปีละ 900 บาท รวมทั้งในเรื่องของการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่กำลังจะมาให้บริการชาวเชียงใหม่ เร็วๆ นี้

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม
คำค้น: ,