สภาพัฒน์ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 จากทุกภาคส่วนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (.. 2566-2570) จากทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อรวบรวมและจัดทำแผนฯ ภายใต้แนวคิดพลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน

นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดการประชุมและนำเสนอร่างกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (.. 2566-2570) จากทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกลุ่มผู้แทนจากหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม และนักวิชาการ จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เข้าร่วม โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมครั้งนี้  จัดขึ้นโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนประกอบการกำหนดกรอบของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ซึ่งจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 นี้ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดเป้าหมายหลักเป็นการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน โดยใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ภายใต้องค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ 1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค 3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน และ 4) ปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนา

สำหรับประชาชนที่สนใจร่วมเสนอความคิดเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 นี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารและร่วมแสดงความคิดเห็น ได้ที่เว็บไซต์ https://www.nesdc.go.th/ หรือทางเฟซบุ๊ก สภาพัฒน์ หรือทางไลน์ สภาพัฒน์ Update และที่อีเมลล์ plan13@nesdc.go.th ได้จนถึงวันที่ 15 เมษายนนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-280-4085

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,