วิศวฯ ม.ศรีปทุม จับมือ ว.เทคนิคสองแคว MOU ร่วมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญ ในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve)

พิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสองแคว จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ ดร.นริศ สุคันธวรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกัน เพื่อร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) พร้อมยกระดับศักยภาพพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งมี ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ นายพิเชษฐ์ แดงแสงทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคสองแคว จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามศักยภาพของผู้เรียน ซึ่งเป็นพันธกิจของการมีส่วนร่วม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตระหนักในภารกิจที่จะให้บริการทางความรู้ และพัฒนาการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพทัดเทียมกับอารยประเทศ จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างยั่งยืน

ทางด้าน ดร.นริศ สุคันธวรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสองแคว กล่าวว่า ได้เตรียมการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาในอุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) อุตสาหกรรมระบบราง ยานยนต์สมัยใหม่ โดยร่วมกันพัฒนาครูและผู้เรียน(Up-Skill, Re-Skill, New-Skill) ผ่านโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคสองแคว กับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ให้แก่ นักเรียนหรือนักศึกษาของวิทยาลัยตลอดจนเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาบุคลากร

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: