ร่วมยินดี! 9 คณาจารย์คุณภาพ ม.ศรีปทุม ผ่านมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่น 4 ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 9 ท่าน ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF) ซึ่งนับเป็นคณาจารย์ ต้นแบบอาจารย์มืออาชีพ SPU-PSF รุ่น 4 ครั้งที่1 (จำนวน 3 ระดับ) อาทิ ระดับที่ 3 ระดับชำนาญการพิเศษ (ACCOMPLISHMENT) ได้แก่ ผศ.ดร.ไพบูลย์ สุขสิจิตร บาร์ คณะศิลปศาสตร์ และ ดร.ณัฐฐา สววิบูลย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับที่2 ระดับชำนาญ (PROFICIENCY) จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ดร.ทัศตะวัน ด่วนตระกูลศิลป์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ, ผศ.วรรณี งามขจรกุลกิจ คณะนิเทศศาสตร์, ผศ.นฤดล จิตสกูล คณะนิเทศศาสตร์, อาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร คณะดิจิทัลมีเดีย, อาจารย์ณัฐกฤตา นันทะสิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ, อาจารย์พัชรียา วิภาสเศรณี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และระดับที่1 ระดับเริ่มต้น (BEGINNER) จำนวน 1 ท่าน คือ ดร.ผุสดี กลิ่นเกษร คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อีกหนึ่งความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ
สำหรับ SPU-PSF มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งดำเนินการ โดยศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน (TLC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้จัดทำโครงการดังกล่าว ซึ่ง SPU-Professional Standard Framework: SPU-PSF ได้กำหนดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เป็นที่ยอมรับและมีมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังผลักดันให้คณาจารย์ยื่นขอรับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมารตฐานอาจารย์มืออาชีพของประเทศอังกฤษ The United Kingdom Professional Standard Framework (UKPSF) จากสถาบัน Higher Educatipn Academy อีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: