ร่วมยินดีนักศึกษาเก่ง! ชนะเลิศประกวดผลงานสหกิจศึกษา ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับการประกวดผลงานโครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดย ศูนย์สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม และเป็นการจัดการประกวดแข่งขัน ภายใน ระดับดับมหาวิทยาลัยศรีปทุม (นำเสนอผลงานผ่านรูปแบบ ZOOM ONLINE) ซึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม จากคณะและวิทยาลัยต่างๆส่งผลงานเข้าประกวดมากมาย โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 3 กลุ่มประเภทรางวัล อาทิ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และการจัดการ และกลุ่มนวัตกรรมสหกิจศึกษา
สำหรับผลการประกวดในครั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประเภทต่างๆมีดังต่อไปนี้
ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตรและการจัดการ
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวปภัสรา สวรรคโลก จากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสุวภัทร สุวรรณภักดี จากคณะดิจิทัลมีเดีย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นางสาวเณศรา รักมิตร จากคณะนิเทศศาสตร์
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายพิมพ์ชนก ทองสถิตย์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ นางสาวชนัชชา วิภัยกุล วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวชนินาถ แสงสิน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวคัทลียา พยุงสกุล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นางสาวเนตรชนก มาประจวบ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
ประเภทนวัตกรรม
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสกุลทิพย์ ปัณฑิตธาดาพงศ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายกิตติทัต วิริวิทยา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
อาจารย์สำรวย เหลือล้น ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจากคณะและวิทยาลัยต่างๆของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทต่างๆเป็นอย่างยิ่ง และสำหรับการจัดกิจกรรมโครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงในให้นักศึกษาสหกิจศึกษาได้สร้างผลงานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งผลงานประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิศวกรรมศาสตร์ ประเภทสังคมมนุษยศาสตร และการจัดการ และประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา เพื่อคัดเลือกผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาส่งเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับเครือข่ายและระดับชาติต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: