มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงนาม MOU จัดหาระดมทุนจากทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนภาคกิจป้องกันปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนงบประมาณดำเนินการควบคุมไฟป่าและฝุ่นควัน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ในฐานะประธานมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันฯ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง และนายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯจังหวัดเชียงใหม่ ประธานชมรม/สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯของแต่ละอำเภอ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้  เพื่อเป็นการจัดหาทุนหรือระดมทุนจากทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนภารกิจป้องกันปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน ตลอดจนภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติหรืออื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนบุคคลทุกเชื้อชาติที่ได้รับบาดเจ็บจากการเข้าช่วยเหลือ ตลอดจนถูกผลกระทบจากภารกิจในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน รวมถึงร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อประโยชน์สาณารณะด้านอื่นๆ ซึ่งในปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือผู้ที่เสียชีวิต ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ และผู้ที่แจ้งเบาะแสซึ่งนำไปสู่การจับกุมในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน โดยได้ให้เงินช่วยเหลือรายเสียชีวิต จำนวน 2 ราย รายละ 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท เงินช่วยเหลือรายได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย รายละ 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือรายแจ้งเบาะแส เพื่อนำไปสู่การจับกุม จำนวน 1 ราย รายละ 5,000 บาท นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ ยังได้จัดสรรเงินให้ทั้ง 25 อำเภอ เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดกิจกรร Kick Off จำนวนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างองค์กรการกุศล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการองค์กรภาคประชาชน และประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มอบเงินให้มูลนิธิ จำนวน 13,670,000 บาท  เพื่อสนับสนุนและเติมเต็มให้กับหมู่บ้านที่มีงบประมาณในการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ไม่เพียงพอ หรือขาดงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว รวมจำนวน 644 หมู่บ้าน รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนของอำเภอ โดยใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการกำกับ ดูแล และการประสานงาน นอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ยังให้การสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์การดับไฟป่า ในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , , , , ,