“พรีไอออนิค-ปุ๋ยอินทรีย์แม่นยำ” ม.แม่โจ้ คว้ารองอันดับ 2 ของประเทศ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้ง 8”

อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร (Maejo Agro Food-Park)  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมพรีไอออนิคปุ๋ยอินทรีย์แม่นยำ  หนึ่งในทีมตัวแทนของภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้ง 8″ ระดับประเทศ (Research to Market)  คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาครอง  ซึ่งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้จัดขึ้น  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market – R2M) 2020” ครั้งที่ 8 เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้คิดค้นนวัตกรรม และนักศึกษา นำผลงานวิจัยมาพัฒนาโดยอาศัยกลไกและการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ผลักดันให้เกิดการต่อยอดและพัฒนางานวิจัย ตลอดจนเปิดช่องทางในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีให้กับนักวิจัยและนักศึกษาได้เรียนรู้การเริ่มต้นทำธุรกิจ เพิ่มเติมความรู้แก่นักศึกษาและนักวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอนของนวัตกรรมและการทำการตลาดของธุรกิจ  และในปีนี้มีตัวแทนของแต่ละภูมิภาคผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ จำนวนทั้งหมด 22 ทีม  โดยทีมพรีไอออนิคปุ๋ยอินทรีย์แม่นยำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับประเทศ ในการแข่งขันการนำเสนอ (Pitching) แผนความเป็นไปได้ทางธุรกิจจากผลงานวิจัย

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์แม่นยำ  เป็นนวัตกรรมการสกัดสารไอออนจากธาตุอาหารสำหรับการปลูกพืช และให้ผลเทียบเท่ากับการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อลดปัญหาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบเดิมที่ไม่สามารถให้ธาตุอาหารได้อย่างแน่นอน และประสิทธิต่ำกว่าปุ๋ยเคมี  โดยปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไป ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าธาตุอาหารที่จำเป็นก็คือ N P K มีจำนวนเท่าไหร่ แต่ละธาตุมีกี่เปอร์เซน แต่ปุ๋ยอินทรีย์แม่นยำ คือสามารถระบุได้ว่า ธาตุอาหาร N P K  ที่ได้มีกี่เปอร์เซน และได้ปริมาณที่เพียงพอสำหรับพืชแน่นอน

ทีมพรี ไอออนิค ปุ๋ยอินทรีย์แม่นยำ มีสมาชิก 5 คน ประกอบด้วย นายทิวา จามะรี  นักศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาสหวิทยาการเกษตร คณะวิศกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร, นายกิตติธัช แก้วปิง ,นายผดุงพล ศรีสุภา,  นางสาวการะเกด  เกตุกลมเกล้า และ นางสาวเขมจิรา   เขียวจันสืบ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร .แม่โจ้ กล่าวเพิ่มเติมว่านักศึกษาที่เข้าแข่งขันภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ จะได้เรียนรู้การทำธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะด้านธุรกิจให้ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้ผู้วิจัยและนักประดิษฐ์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ ที่สามารถต่อยอดไปสู่การผลิตสินค้าและบริการ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจในประเทศให้ทัดเทียมกับสากล

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, การเกษตร, กิจกรรม, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , , , ,