ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินพื้นที่สวนส้มที่เชียงใหม่

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินพื้นที่สวนส้มในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งหวังให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีที่ดินทำและมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร

นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินพื้นที่สวนส้มในเขตปฏิรูปที่ดิน อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ ... แปลงสวนส้ม อำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการจัดที่ดินฯ

สำหรับผลการดำเนินงานขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนและแปลงรวมตามผังแปลงที่ดินให้ผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (...เชียงใหม่) กำลังปรับพื้นที่ในแปลงที่ดินอยู่อาศัยทั้ง 5 โซน และดำเนินการสำรวจพื้นที่ เนื่องจากบางโซนมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ บางโซนมีหญ้ารก สำนักงานพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดินจึงอยู่ระหว่างการเสนอของบประมาณเพื่อนำมาปรับพื้นที่ดังกล่าว ส่วนการปูผังแบ่งแปลง หากมีการปรับผังเรียบร้อยแล้ว สำนักงานพัฒนาปฏิรูปที่ดินและสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน จะลงพื้นที่ร่วมกันเพื่อดำเนินการรังวัดปูผังต่อไป ขณะที่การปรับปรุงถนนสายหลัก ที่เดิมเป็นถนนดินลูกรัง จะปรับให้เป็นถนนดินคลุก และได้มีการอนุมัติแบบแปลนแล้ว อยู่ในขั้นตอนนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากงบประมาณเกิน 5 ล้านบาท ส่วนการจัดระบบกระจายน้ำ ให้ใช้ระบบเดิมของบริษัท หากไม่เพียงพอหรือพบการชำรุด จะมีการขออนุมัติงบมาปรับปรุงโดยให้สำรวจเพื่อนำระบบโซลาร์เซลล์มาใช้ต่อไป

ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกิน แหล่งทุน โครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยการผลิตต่าง อันจะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและยั่งยืนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร ประกอบกับราษฎรในจังหวัดเชียงใหม่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการบริการของรัฐ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ที่สามารถจัดสรรให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงสวนส้มอำเภอแม่อาย และอำเภอฝาง จำนวน 600 แปลง โดยขณะนี้ได้มีการอนุมัติไปแล้ว 473 ราย และยังคงเหลือที่ดินอีกจำนวน 127 แปลง ซึ่งจะได้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ .. ต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การเกษตร, นโยบายการเมือง, สังคม
คำค้น: , , , ,