จังหวัดเชียงใหม่ผ่อนคลายมาตรการในการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 500 คน 

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 31/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมที่ที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 500 คน ซึ่งเดิมได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมไว้ตามข้อ 2 ของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 20/2564 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยให้ผ่อนคลายมาตรการการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นของประชาชน

โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 500 คน ใน 2 กรณี ดังนี้ กรณีกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 100 คน สามารถดำเนินการได้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดอย่างเคร่งครัด และกรณีกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 500 คน สามารถดำเนินการได้ โดยให้ผู้จัดกิจกรรมแจ้งต่อศูนย์ปฏิบัติควบคุมโรคในพื้นที่ทราบล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 วัน พร้อมทำบันทึกข้อตกลงในการจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคกับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในพื้นที่ก่อนการจัดกิจกรรม  และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดอย่างเคร่งครัด และหากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามที่กฎหมายกำหนด

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: ,