จังหวัดเชียงใหม่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2564 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนมีนาคม 2564 โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

โดยก่อนเริ่มการประชุม นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้เป็นประธานพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร ตามโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น จำนวน 5 เรื่อง คือ พิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ของกระทรวงมหาดไทย,  พิธีมอบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบทุนอุปการะเด็กครัวเรือนยากจนภายใต้โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน, พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อปพร.ดีเด่น, พิธีมอบเกียรติบัตรผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย  และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีศักยภาพสู่การท่องเที่ยว บวร On Tour

สำหรับการประชุมในวันนี้ มีประเด็นที่ต้องชี้แจงให้หน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบร่วมกันในที่ประชุมประกอบด้วย การสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดฯ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 และสถานการณ์โรคตามฤดูกาล  การแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) สถานการณ์และแผนการบริหารจัดการน้ำ ปี 2564 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรตามฤดูกาล รวมถึงวาระงานสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงเดือนเมษายน 2564 นี้

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำในเรื่องของการติดตามแผนเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตามห้วงเวลาที่กำหนด รวมไปถึงการวางแผนกระบวนการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างอำเภอ และขอบคุณทุกส่วนราชการที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานทุกด้านเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

ด้านนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอบคุณทุกส่วนราชการที่ให้ความร่วมมือในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำในเรื่องของการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางดำเนินการในการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของพื้นที่ พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอชายแดนเพิ่มการเฝ้าระวัง ติดตามข่าวสารและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนที่อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมากขึ้น และต้องดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติของการป้องกันโรคสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเคร่งครัด

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม
คำค้น: ,