คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดเสวนาเรื่องการจัดสรรและแนวทางการฉีดวัคซีน covid-19 สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช.

.( เชี่ยวชาญพิเศษ ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา เรื่องการจัดสรรและแนวทางการฉีดวัคซีน covid-19 สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยจัดให้มีการบรรยายเรื่อง นโยบายและแนวทางการฉีดวัคซีนของคณะแพทยศาสตร์ มช. วิทยากรโดย ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หัวข้อเรื่องสิ่งที่ต้องรู้ก่อนการฉีดวัคซีน (COVID-19 vaccine : What do we need to know before vaccination) โดย รศ.ดร.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ กระบวนการฉีดวัคซีนและการติดตามเฝ้าระวัง หัวข้อเรื่อง “Vaccination and safety monitoring processes for COVID-19 vaccine” โดย ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการและ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่, ภญ.เยาวภา ชัยเจริญวรรณ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม และพว.สิริบูรณ์ ยาวิชัย หัวหน้าหน่วยสร้างเสริมสุขภาพ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย .พญ.รมณีย์ ชัยวาฤทธิ์ หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มชเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,