กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในสังคม

นาวาอากาศเอก ฤทธิชัย อิ่มใจ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารของ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ (พคบ.จังหวัด) รุ่นที่ 1 โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรม 4 สัปดาห์ และมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยคณะผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน และแกนนำกลุ่มมวลชน จำนวน 60 คน ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ พคบ.จังหวัด มีความตระหนักรู้ในความสำคัญของสถานบันหลักของชาติ และส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ ตลอดจนให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ กอ.รมน. ในด้านการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยของสังคม นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมือภัยคุกคาม และภัยพิบัติในทุกรูปแบบ ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ทุกมิติ โดยใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบการมีส่วนร่วม และบูรณาการของทุกภาคส่วน ในการดำเนินการบนพื้นฐานของหลักธรรมมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม
คำค้น: , ,