กตป. ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ภาคเหนือ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ Must Carry

ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ห้องดอยหลวง ดอยนาง ชั้น 2 โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่ กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ตามบริบทกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย (Must Carry) จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ประวิทย์ ชุมชู หัวหน้าโครงการติดตามและประเมินผลฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบกิจการด้านโทรทัศน์ เครือข่ายผู้ชมโทรทัศน์ นักวิชาการ และสื่อมวลชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นตัวแทนเขตภาคเหนือ ภายหลังจากที่ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธาณะมาแล้วในพื้นที่ภาคใต้ ที่จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ภาคกลาง ที่จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) กล่าวว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ออกประกาศใช้หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือ กฎ Must Carry   เพื่อต้องการบรรจุช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ไว้ให้ประชาชนเข้าดูได้อย่างเสรี ซึ่งเป็นบริการที่ใช้ทรัพยากรของชาติได้อย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและทั่วถึง แต่ในบางสถานการณ์ได้เกิดกรณีพิพาทเป็นประเด็นปัญหาขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้รับชมโทรทัศน์ จำเป็นที่จะต้องศึกษารวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง วิเคราะห์ สรุปผลเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) กล่าวต่อไปว่า ข้อมูลที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปการศึกษา ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และเลขาธิการ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ในปี .. 2563 ที่ผ่านมา หลังจากนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) จะนำรายงานเสนอต่อรัฐสภา เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์และบริบทของสื่อต่อไป

นอกจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังมีกำหนดการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่จังหวัดระยอง ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เพื่อเปิดให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียในกิจการโทรทัศน์แสดงความคิดเห็นต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , , , , ,