โครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ”

คลังจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน พร้อมจัดทำพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชน

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1745 (บางส่วน) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 7-2-66 ไร่ ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้ประโยชน์อยู่ ทั้งนี้เพื่อสนองรับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ในการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการดำเนินโครงการ พร้อมจัดทำเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพและมีรายได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่อไป

ทั้งนี้ รัฐบาลและกระทรวงการคลังได้มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยบูรณาการการทำแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นรูปธรรม ตามแนวทางกลยุทธ์ 3 สร้าง คือ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน กรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง มีภารกิจในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุกว่า 12.5 ล้านไร่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ท่องเที่ยว อนุรักษ์ และศูนย์ราชการ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การดำเนินโครงการในครั้งนี้ จะช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล ดังคำกล่าวที่ว่า “ประสานพลังทุกส่วน เพื่อมวลประชา มุ่งพัฒนาสังคม”

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,