สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดประธานเปิดกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2564” ซึ่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้ ได้จัดขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และยานพาหนะ ให้มีศักยภาพสูงสุดในการเข้าปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ขณะเดียวกันก็ได้มีการเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาไฟป่า ทั้งยังเป็นการระลึกถึงวันให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ซึ่งได้กำหนดให้เป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักในทุกภาคส่วนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยเยาวชนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติเจริญประเทศ อำเภอเมืองเชียงใหม่

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เห็นชอบและอนุมัติให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าเพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และเกษตรกร งดการจุดไฟเผาป่าเพื่อลดควันไฟที่เกิดจากการเผาป่า สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยราชการ องค์กรเอกชน ถึงอันตรายและผลกระทบของควันที่เกิดจากไฟป่า ตลอดจนเป็นการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จากการงดเว้นการจุดไฟเผาป่า

โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ประสบกับปัญหาหมอกควันปกคลุมในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร การล่าสัตว์ การเผาป่าเพื่อหาของป่า ทำให้หมอกควันแผ่ปกคลุมทั่วเมือง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ รวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าสำเร็จได้ คือการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ถึงการลดการเผาในพื้นที่ และการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของหมอกควันไฟป่า  ซึ่งในห้วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น  จึงขอฝากถึงเยาวชนรวมถึงพี่น้องประชาชนช่วยกันสร้างจิตสำนึก รณรงค์ และบอกคนใกล้ตัว ให้รู้และเข้าใจถึงความอันตรายของหมอกควันไฟป่า และรู้วิธีการลดปริมาณเชื้อเพลิงที่ถูกต้อง ทั้งการชิงเก็บ และการงดการเผาในพื้นที่เกษตรกร ทั้งนี้กำลังคนและอุปกรณ์ก็สำคัญ คนต้องเข้มแข็ง มีความพร้อม ซึ่งไฟป่าจะวงแคบลงหากผู้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และมีความเข้มแข็งที่จะป้องกัน รักษาป่า เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , ,