CSE จับมือภาคีเครือข่ายเปิดโครงการ ‘ลดการเผาเราช่วยกัน หมู่บ้านปลอดควัน มารับรางวัลไป’

บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ CSE ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ (กกร.) ภาคเอกชน สมาคม หอการค้า และภาคการศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำโครงการแบบบูรณาการเพื่อลดปัญหาฝุ่นควัน พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในการจัดการชุมชนป้องกันปัญหาฝุ่นควันจากการเผาอย่างยั่งยืน บนพื้นที่นำร่องในจังหวัดเชียงใหม่

ปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี สาเหตุประการหนึ่งมาจากการเผา ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมมือกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ (กกร.) ในฐานะตัวแทนคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจและลดผลกระทบจากฝุ่นควัน ใน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ภายใต้โครงการประเทศไทยไร้หมอกควัน (Haze Free Thailand) ริเริ่มโครงการโครงการสนับสนุนหมู่บ้านปลอดการเผาโดยมีแนวคิดพื้นฐานคือ การให้รางวัลกับคนที่ทำดี (Reward based) ขึ้น

นายไพรัช โตวิวัฒน์ กรรมการอำนวยการ บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เผยว่าในฐานะที่ผมเป็นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) ได้รับแต่งตั้งจากท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ กกร. ร่วมกับภาคเอกชนในท้องที่ และจังหวัดเชียงใหม่  ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ประสบปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตราฐานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและบรรลุวัตถุประสงค์ คณะทำงานข้อมูลด้านวิชาการ ร่วมกับ กกร. และภาคเอกชน จึงทำการสนับสนุนโครงการหมู่บ้านปลอดการเผา เป็นการเริ่มต้นให้ชุมชนตระหนักถึงสาเหตุปัญหาฝุ่นควันที่มาจากการเผา

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการ บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด กล่าวว่าตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด มุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่ทำงานแบบจิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคมเมืองเชียงใหม่ให้ดีขึ้น หนึ่งในกิจกรรมหลักที่ขับเคลื่อนร่วมกัน คือ การแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน โครงการสนับสนุนหมู่บ้านปลอดการเผาโดยหมู่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการและไม่มีจุดความร้อนตั้งแต่ระยะเวลา 16 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 จากข้อมูลดาวเทียม VIIRS จะได้รับรางวัล โดยเป็นของรางวัลเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนอาชีพ อาทิ ธนาคารน้ำสำหรับการเกษตร การทำปุ๋ยอินทรีย์ เชื้อเพาะเห็ด ระบบจัดการขยะในชุมชน เป็นต้น ถือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน ต่อยอดสู่การเป็นต้นแบบต่อไป

ด้านนายชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล กรรมการ บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด กล่าวว่าโครงการ นี้เป็นการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายหมู่บ้านและชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยระบบการดูแลตนเองและช่วยเหลือกัน และให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเองอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณะธรรม ประธานคณะทำงานข้อมูลภาควิชาการและสื่อสาร ตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการและมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน กล่าวว่าผมเชื่อว่าปัญหาหมอกควันแก้ไขได้ และเริ่มได้ทันที และอีกไม่นานเทศกาลหมอกควัน ก็จะมาเยือนเมืองเชียงใหม่ แต่คราวนี้โจทย์มันจะเปลี่ยนไป เพราะอย่าลืมว่า อากาศ และลมหายใจคือสิ่งที่เราต่อรองไม่ได้ และโครงการนี้ คือ หน้าที่ของเราที่จะต้องจัดการแก้ไข ทำทุก ทางที่เราทำได้ เพื่อตัวเราเอง และเพื่อส่งมอบอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานคนที่รักของเรา

นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ กรรมการ บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด กล่าวว่าเรามีภาคี คือ ภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรม หอการค้า สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ ชมรมธนาคารเชียงใหม่ SMEs และนักวิชาการด้านต่าง ที่มุ่งหมายจะช่วยกันพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการสนับสนุนหมู่บ้านปลอดการเผา เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราเห็นพ้องต้องกันว่า ต้องเริ่มทำทันที ปีที่ผ่านมาเราเคยทำได้จริง และจะต่อยอดสู่ปีต่อ ไป ซึ่งในเดือน มกราคม ปี 2564 จะมีการร่วมลงนามโครงการระหว่างผู้สนับสนุนหลักและหมู่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการ

สำหรับโครงการสนับสนุนหมู่บ้านปลอดการเผา เปิดโอกาสให้หมู่บ้านในพื้นที่นำร่องจังหวัดเชียงใหม่ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งคณะกรรมการตัดสินรางวัลจะพิจารณาการให้รางวัลจากการประเมินพื้นที่ ลำดับการให้รางวัลจะพิจารณาจากการลงทะเบียนในระบบและผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการโครงการถือเป็นสิ้นสุด ทั้งนี้มีผู้สนับสนุนหลักจากหน่วยงานเอกชนและสมาคม ได้แก่  บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด บริษัท เชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) บริษัท เอ็กซา ซีแลม จํากัด บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด บริษัท เชียงใหม่ทูลส์ จำกัด บริษัท ลานนาคอม จำกัด ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด สามารถติดตามประกาศผลรางวัลได้ ทาง https://hazefreereward.com/

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,