“นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี ส่งมอบสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม” ออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสดแม่อุบล จังหวัดนครสวรรค์

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านอุตสาหกรรมบริการของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล เล็งเห็นถึงความสำคัญในทุก ๆ มิติของการศึกษาแบบองค์รวม ซึ่งโครงการ “ส่งมอบสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม” คือหนึ่งในปณิธานที่องค์กรให้ความสำคัญและให้การสนับสนุน เป็นกิจกรรม CSR หรือ Corporate Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร คือการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดถือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการปลูกฝังหลักจริยธรรมให้กับนักศึกษาได้อีกด้วย

โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของวิทยาลัยดุสิตธานี นำโดยนางสาวภัทรียา วโรภาสพิมาน นายภัทร เวทยากร นายวัชรพงษ์ คุ้มสวัสดิ์ และนายอรรถชัย ไชยวงศ์ ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาของอาจารย์นลินี พานสายตา ได้นำเสนอโครงการ “การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์กล้วยอัดเม็ดของกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนกล้วยกวนกะทิสดแม่อุบล จังหวัดนครสวรรค์” ขึ้น โดยใช้ต้นแบบจากสินค้าจริงและออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงตราสินค้าที่เหมาะสมกับลักษณะของสินค้า เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันในตลาดให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการ “ส่งมอบสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม” ของวิทยาลัย และเป็นหนึ่งในการเรียนการสอนรายวิชา KM3901 ฝึกปฏิบัติภาคสนาม ถือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ความสามารถ พร้อมทักษะที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง โครงการดังกล่าวใช้เวลาดำเนินการภายใน 1 ภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะทำหน้าที่ตั้งแต่ประสานงานกับชุมชน ร่วมประชุมเพื่อหาแนวคิด ออกแบบตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งในปัจจุบันตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้นแบบได้ถูกส่งมอบแก่ผู้ประกอบการและสามารถนำไปใช้จำหน่ายจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินงานโดยนักศึกษานั้น นอกเหนือจากเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมของนักศึกษาแล้ว ยังถือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้ด้านอุตสาหกรรมบริการที่เรียนตามหลักสูตรของวิทยาลัยไปช่วยเหลือสังคม ถือเป็นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของผู้เรียน ได้แก่ ทักษะภาวะผู้นำ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทักษะการสื่อสาร เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา