ม.แม่โจ้ ร่วมกับ สวก. สร้าง Smart Farmer พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เป็นที่พึ่งของชุมชน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดพิธีลงนามสัญญาและปฐมนิเทศนักศึกษาผู้ได้รับทุนโครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ประจำปี 2564”  โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ดร.สุวิทย์  ชัยเกียรติยศ  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นผู้แทนลงนามทั้ง 2 ฝ่าย  ซึ่งผู้ได้รับทุนเป็น Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer ที่มีการขึ้นทะเบียนไว้แล้วกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา และอายุ  มีจำนวน 18 ราย ได้แก่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 4 ราย  สาขาวิชาพืชไร่ จำนวน 5 ราย และสาขาวิชาการประมง จำนวน 9 ราย ทั้งนี้มี คณบดีทั้ง 3 คณะ ร่วมเป็นสักขีพยาน   ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำหรับทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ได้จัดขึ้นเป็นหลักสูตรเฉพาะ โดยบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกัน 3 คณะ ได้แก่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะผลิตกรรมการเกษตร และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ  เพื่อเป็นการให้ความสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน ในภาคเกษตรให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ และปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ซึ่งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มีรากฐานมาจากการเกษตร และมีชื่อเสียงในศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ซึ่งคาดหวังว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้จะเป็นนักวิจัยชุมชน เกษตรผู้ประกอบการ (Agropreneur) ที่สามารถสร้างรายได้ภาคการเกษตร ทั้งในรูปแบบ Start-up และ/หรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนและ ประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, การเกษตร, กิจกรรม, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , ,