บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษา มช.

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเงินจำนวน 1,856,732.50 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) จากคุณดำหริ เถือนชื่น ผู้จัดการภาคเหนือ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคณะ เพื่อใช้เป็นสวัสดิให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรณีเสียชีวิต หรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่องานด้านกิจการนักศึกษา ห้องรับรอง อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม .. 2563

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม
คำค้น: , , , , ,