กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น มอบรถของ “โครงการจัดหารถรับส่งเด็ก และผู้สูงอายุ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่”

พิธีส่งมอบรถของ “โครงการจัดหารถรับส่งเด็ก และผู้สูงอายุ ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่” ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

โดยมี นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ นายวิเชียร อนุศาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และ นายบุญทศ ไทยมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้ากเป็นผู้รับมอบ ในครั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถบรรทุก พร้อมป้ายจุดรับส่ง ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสรอย เป็นมูลค่า 2,016,000 บาท ตำบลแม่ป้าก ตั้งอยู่ในเขตอำเภอวังชิ้น ซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดของจังหวัดแพร่ โดยห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ 70 กิโลเมตร เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ทำให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดต้องเดินทางไปโรงเรียนโดยรถยนต์ แต่หลายครอบครัวไม่สามารถรับส่งเด็กได้ด้วยเหตุผลทางโครงสร้างครอบครัวและความยากจน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้ากจึงได้ดำเนินการเช่ารถรับส่งเด็กขนาดเล็ก 3 คัน เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดเรียนของเด็กนักเรียนที่ต้องเดินทางมาเรียนอย่างยากลำบาก แต่รถที่เช่าอยู่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและไม่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยของรถที่จะใช้ในการรับส่งเด็ก นอกจากนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้สูงอายุอยู่ติดบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้ากได้จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุหลายครั้งต่อปี แต่ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมต้องเช่ารถเพื่อรับส่งผู้สูงอายุ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่เพื่มขึ้น ดังนั้นการจัดซื้อรถรับส่งเด็กและผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเองนั้นจะเป็นการขนส่งที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดซื้อรถรับส่งดังกล่าวเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญและต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

ด้วยเหตุนี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงให้การสนับสนุนแก่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก เป็นงบประมาณมูลค่า 2,016,000 บาท เพื่อจัดหารถบรรทุกจำนวน 1 คัน พร้อมป้ายแสดงจุดรับส่งจำนวน 13 ชุด สำหรับการรับส่งเด็ก และผู้สูงอายุ ซึ่งการจัดหารถบรรทุกและป้ายจุดรับส่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้มีการขนส่งที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ และนำไปสู่การพัฒนาสภาพแวดล้อมการศึกษาขั้นพื้นฐานและความปลอดภัยในชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงผู้สูงอายุทุกท่าน

รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค ผ่านโครงการคุซะโนะเนะต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม
คำค้น: