สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้ำภาคเหนือ เสวนาหาแนวทางพลิกฟื้นสายน้ำแม่ริม

สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้ำภาคเหนือ จัดงานแนะนำสมาคมฯ พร้อมเสวนาเรื่องสายน้ำแม่ริม : วิกฤติน้ำแล้ง วิกฤติชีวิต และแนวทางแก้ไขมุ่งหาแนวทางในการพลิกฟื้นสายน้ำแม่ริมให้คงความสมบูรณ์ และมีปริมาณน้ำเพียงพอในการอุปโภคบริโภคของประชาชน

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานการแนะนำสมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้ำภาคเหนือ พร้อมเปิดการเสวนาเรื่องสายน้ำแม่ริม : วิกฤติน้ำแล้ง วิกฤติชีวิต และแนวทางแก้ไขโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าเหมืองฝาย เกษตรกร ประชาชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการเสวนา เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพลิกฟื้นสายน้ำแม่ริมให้คงความอุดมสมบูรณ์ และมีปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชน ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ จากสถานการณ์โลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้น อันมีสาเหตุมาจากการประกอบกิจกรรมของมนุษย์ทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การพลังงาน การคมนาคมขนส่ง และการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ที่ปล่อยของเสียออกมาในรูปแบบของก๊าซเรือนกระจก และส่งผลให้เกิดไฟไหม้ป่าในส่วนต่าง ของโลก รวมทั้งป่าลุ่มน้ำปิง ซึ่งเป็นผืนป่าที่ผลิตน้ำหล่อเลี้ยงประชาชนชาวไทย โดยในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่ริม ได้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และการอุปโภคบริโภค  ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนเป็นวงกว้าง ภาคประชาชนจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งสมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้ำภาคเหนือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา วิจัย และส่งเสริม เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวชื่นชมภาคประชาชนที่ได้ตระหนักและห่วงใยสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมกับแสดงความมุ่งมั่นที่จะเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม ผ่านการจัดตั้งสมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้ำภาคเหนือเพื่อช่วยเหลือส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และหวังว่าการเสวนาในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ รวมทั้งเกิดภาคีเครือข่ายในการร่วมมือกันดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง ในส่วนของสายน้ำแม่ริมให้สัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สังคม, สิ่งแวดล้อม, สุขภาพ
คำค้น: , , , , ,