มช. จัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 1/2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปิด พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน ในการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 1/2564 ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ทั้งสิ้น 103 คน เพื่อเรียนรู้และเข้าใจในการดำเนินงานสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนไทยในการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนต่อไป

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณชนันต์ติณณ์ เทียนทอง เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 6 และ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจัดโดยศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2563

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, การเกษตร, กิจกรรม, สังคม
คำค้น: , ,