พาว ซุยยากุ เอสเซนซ์ ผู้นำด้านสมุนไพรสกัด เจ้าแรกที่ได้มี 4 งานวิจัยรับรอง จาก มช. 2 อนุสิทธิบัตร 1 รางวัล นวัตกรรม พาวซุยยากุ เอสเซนซ์ New hope ของการสร้างภูมิ ต้านไวรัส ที่มีงานวิจัยรับรอง


“ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร พาว ซุยยากุ เอสเซนส์” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการค้นคว้าและวิจัยมากกว่า 1 ทศวรรษ หรือราว 10 กว่าปี เพื่อให้ได้กระบวนการผลิตที่เหมาะสม ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการพิจารณารับรองโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถขึ้นทะเบียนให้อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย ถือเป็น “นวัตกรรมไทยเจ้าแรก” ที่ได้จากการบูรณาการเทคโนโลยีการนำส่งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เข้ากับการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร เพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้แก่เครื่องดื่ม มีส่วนประกอบหลักมาจากใบและยอดอ่อนของ “พลูคาว” และยังมีส่วนประกอบของสมุนไพรอีก 10 ชนิดที่ล้วนมีประโยชน์ต่อสุขภาพ การนำสมุนไพรเหล่านี้มาผ่านกระบวนการผลิตด้วยวิธีที่เหมาะสม จึงทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ “พาว ซุยยากุ เอสเซนส์” เครื่องดื่มสมุนไพรที่รวมคุณค่าของสมุนไพรหลากหลายชนิด เพื่อการบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์
“พลูคาว” พืชสมุนไพรท้องถิ่นของภาคเหนือ ที่มีคนรู้จักในนามของคาวตอง พืชสมุนไพรพื้นบ้าน สำหรับใช้เป็นผักเครื่องเคียงในเมนูอาหารของชาวเหนือ ได้ถูกนำมาศึกษาวิจัยกันอย่างต่อเนื่องด้วยเส้นทางงานวิจัย โดยบริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึง ปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลายาวมากกว่า 10 ปี ทำให้มีงานวิจัยรองรับมากถึง 4 ฉบับ ตลอดจนพัฒนาจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน จึงกล่าวได้ว่า เราเป็น “บริษัทผู้นำของสมุนไพรพลูคาวสกัด”


ผลงานภายใต้โครงการวิจัย จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 4 ฉบับดังนี้ งานวิจัยที่ 1 ปี พ.ศ. 2554 เรื่อง การวิเคราะห์ค่าทางโภชนาการ สาระสำคัญและฤทธิ์การต่อต้านอนุมูลอิสระของน้ำผลไม้ผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้สารสกัดพลูคาวจากงานวิจัยนั้น มีสารประกอบฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์เป็นองค์ประกอบ สารหลักที่พบคือ epicatechin ซึ่งเป็นสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ และลดการเกิดออกซิเดชันของไขมันในหลอดเลือด (เอกสิทธิ์, 2554)
งานวิจัยที่ 2 ปี พ.ศ. 2556 เรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตพลูคาวผสมน้ำผลไม้และสมุนไพรได้มาซึ่งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ ​(Probiotics) โดยอาจารย์ อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล พัฒนาการเทคโนโลยีการผลิต ให้มีความเฉพาะเจาะจงเพื่อได้สารออกฤทธิ์ในปริมาณ จากการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเทคนิคพิเศษ สามารถนำส่งจุลินทรีย์กลุ่มกรดแลคติก (Lactic acid bacteria หรือ LAB) สามารถจดอนุสิทธิบัตรวิธีการผลิต (อิสรพงษ์, 2556)
งานวิจัยที่ 3 เรื่อง ปี พ.ศ. 2558 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากใบพลูคาวเพื่อยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ พบว่าเมื่อศึกษาวิจัยถึงฤทธิ์ทางชีวภาพในหลอดทดลอง พบว่าสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น และการเกิดโรคเรื้อรัง กลุ่มโรค NCDs ชนิดไม่ติดต่อ เช่น มะเร็ง เบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น และยังสามารถยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งได้หลายชนิด ได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งช่องปาก มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ และมะเร็งลำไส้ใหญ่ ส่วนในการศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ พบว่าไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ไตของลิง และเซลล์ผิวหนังของมนุษย์
งานวิจัยที่ 4 เรื่อง ปี พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ ได้ทำการศึกษาต่อเนื่อง โดยมุ่งสร้างเอกลักษณ์ในส่วนของกระบวนการผลิตของสารสกัดจากใบพลูคาว เพื่อยกระดับความสามารถด้านการแข่งขันในเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ โดยเลือกใช้ นวัตกรรมการย่อยด้วยกลุ่มของเอ็นไซม์เฉพาะเจาะจง (Enzyme Hydrolyses (EN.HYDRO)) เพื่อผลิตโมเลกุลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในรูปฟอร์มที่มีขนาดเล็กลง ทำให้มีกิจกรรมทางชีวภาพใหม่เกิดขึ้นและยังทำให้เกิดการดูดซึมได้ง่ายยิ่งขึ้น นำส่งสารออกฤทธิ์เข้มข้นขึ้นกว่างานวิจัยตัวก่อน (เอกสิทธิ์, 2563)
นอกจากนี้ “พลูคาวสกัดเข้มข้น” จากงานวิจัย จึงเป็น เอกสิทธิ์ 1 เดียวในประเทศไทย ทั้งในกระบวนการผลิตในรูปแบบเครื่องดื่ม แบบผงผงบรรจุ เป็น อนุสิทธิบัตร 2 ฉบับ
นอกจากงานวิจัยต่อเนื่องทั้ง 4 ฉบับแล้ว ยังมีงานวิจัยทั้งในไทยและต่างประเทศ เกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพลูคาวสกัด ว่านอกจากมีส่วนในการลดการอักเสบ เพิ่มอัตราการรอดชีวิตของเซลล์ที่ติดเชื้อ HIV-1 ลดการลุกลามของเชื้อไวรัสเริม และอีสุกอีใส นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ในการ “ต่อต้านไวรัส” มีงานวิจัยอ้างอิงถึงผลยับยั้งเชื้อ SARS-CoV ที่เป็นสาเหตุของโรค severe acute respiratory syndrome (SARS) โดยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ 3C-like protease (3CLpro) และ RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) ซึ่งเป็นเชื้อกลุ่มเดียวกันกับโคโรน่าไวรัส ที่ก่อให้เกิดโรค Covid – 19 ในปัจจุบัน
จากงานวิจัยทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ได้นำมาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ให้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยใช้ “พลูคาวสกัดเข้มข้น” (Essence, Extract) ที่ได้จากงานวิจัย ร่วมกับสมุนไพรอื่นๆ ตามแต่วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่ต่างกันในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มุ่งพัฒนาสารสกัดพลูคาวจากงานวิจัย จนสามารถผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ให้ผลได้จริง
พาว ซุยยากุ เอสเซนส์ จากงานวิจัยสู่การขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยยุคนี้ใคร ๆ ต่างก็หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น แนวทางหนึ่งที่กำลังกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง ก็คือการใช้สมุนไพรในการบำรุงสุขภาพไปจนถึงช่วยบำบัดรักษาอาการของโรค และด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าขึ้นมามากกว่าในอดีต จึงทำให้เกิดการนำเอาองค์ความรู้เดิมมาต่อยอดด้วยการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนในยุคปัจจุบันได้มากขึ้น


พาว ซุยยากุ เอสเซนส์ คือเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดเข้มข้น ที่ได้ผ่านกระบวนการคิดค้นวิจัยจนได้กระบวนการผลิตที่เหมาะสม ได้ผลิตภัณฑ์ที่รวมคุณค่าจากสารธรรมชาติในสมุนไพรหลากชนิดและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อลำไส้ และเมื่อนำผลิตภัณฑ์ไปศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ ก็พบว่าเครื่องดื่มสมุนไพร พาว ซุยยากุ เอสเซนส์ สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระ ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง เช่น มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ เป็นต้น และยังสามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ Pseudomonas aeruginosa เชื้อก่อโรคปอดบวมได้อีกด้วย โดยไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติ และมีองค์ประกอบหลักคือ epicatechin สารในกลุ่มสารประกอบฟีนอลิก ซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ​
เมื่อได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุยยากุ จนได้วิธีการผลิตที่เหมาะสม และทราบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในด้านการออกฤทธิ์ทางชีวภาพแล้ว จึงได้มีการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ซึ่งคุณสมบัติสำคัญของการเป็นนวัตกรรมไทยนั้น จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยนั้น จะต้องผ่านขั้นตอนการส่งคำขอขึ้นทะเบียนไปยังสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารแล้ว คณะกรรมการจาก สวทช. จึงจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อพิจารณาว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ หลังจากนั้นจึงส่งให้สำนักงบประมาณ เพื่อตรวจสอบราคาและขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย โดยหลักเกณฑ์ที่สำคัญใช้ประกอบการพิจารณาก็คือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนของไทย หากเป็นนิติบุคคล ต้องมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ​คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นประธานผู้ส่งมอบนวัตกรรมงานวิจัย ใน พิธีส่งมอบงานวิจัย “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรพลูคาวสกัด” จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่ บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีนายรัฐวิชญ์ สิริอมรสิทธิ์ ประธานบริหาร บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด เป็นผู้รับมอบ ซึ่งพลูคาวสกัดนั้น ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญ ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร พาว ซุยยากุ เอสเซนส์ เลยทีเดียว และในงานวันดังกล่าวนี้ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ใช้ Brand Ambassador ของผลิตภัณฑ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิชาต ชุมนานนท์ มาเป็น Brand Ambassador ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ด้วย
บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหมโฮลดิ้ง จำกัด มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ดีที่สุดที่เปี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ