กรมโยธาธิการและผังเมือง รับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยผังเมือง ที่ จังหวัดเชียงใหม่

นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยผังเมือง ครั้งที่ 4 โดยมีบุคลากรของกรมโยธาธิการและผังเมือง หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน กว่า 500 คน เข้าร่วม โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจต่อสาระสำคัญ ขั้นตอนการดำเนินการของการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วน เพื่อนำข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้ไปเป็นแนวทางการแก้ไขปรับปรุงร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการจัดระบบเมืองที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ภายใต้หลักการ 3 ด้าน ได้แก่ หลักการเชิงนโยบาย หลักการพื้นฐาน และหลักการเชิงพื้นที่ เพื่อให้ผังเมืองเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมในทุกระดับ และเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพและความเหมาะสม กรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้ดำเนินการจัดสัมมนาให้ครบทั้ง 9 ครั้งทั่วประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองจากหน่วยงานราชการในระดับพื้นที่และระดับจังหวัดเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: นโยบายการเมือง, สังคม, สิ่งแวดล้อม
คำค้น: , , ,