“วิทยาลัยดุสิตธานี และ NIA ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการและเพิ่มประสิทธิผลทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท (MBA) ด้านนวัตกรรม การบริการและการท่องเที่ยวของวิทยาลัย” ในงาน STARTUP THAILAND x INNOVATION THAILAND EXPO 2020

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย นำโดย ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร (ที่ 3 จากซ้าย) รักษาการอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วม “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” กับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA นำโดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการและเพิ่มประสิทธิผลทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาด้านนวัตกรรม การบริการและการท่องเที่ยวในระดับมหาบัณฑิต (MBA) ของวิทยาลัยดุสิตธานี ภายในงาน STARTUP THAILAND x INNOVATION THAILAND EXPO 2020 จัดขึ้น ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันก่อน

โดยข้อตกลงความร่วมมือหลักของทั้งสององค์กรในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือเพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมทางด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม ที่วิทยาลัยดุสิตธานี (MBA – Innovative Entrepreneur) เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในระดับปริญญาโท ผ่านคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยตรง จาก NIA หรือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนโดยตรง เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตให้ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงในธุรกิจ

นอกเหนือจากนั้น การทำความร่วมมือยังครอบคลุมไปถึงการพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการต่างเพิ่มประสิทธิผลทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน และยกระดับประเทศไทยให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว เป็นจุดศูนย์กลางการศึกษาด้านนวัตกรรม การบริการและการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรให้มีความเป็นผู้ประกอบการ มีความพร้อมในการเข้าสู่อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ร่วมพัฒนาด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากรให้ความรู้ และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากรด้านนวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

การทำความร่วมมือเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากร เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว และเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงหลักสูตรการศึกษาด้านนวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว และช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ จากภาครัฐและเอกชนในการทดลองพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมของนักศึกษาและบุคลากร โดยมีความมุ่งหมายเพื่อชักนำหรือส่งเสริมให้มีการใช้การพัฒนาธุรกิจ การบริการและการท่องเที่ยว รวมไปถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ การดำเนินธุรกิจ และการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ และเป็นเครื่องมือในการยกระดับการศึกษา นักศึกษาและบุคลากร ด้านนวัตกรรม การบริการและการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่ระดับสากลอีกด้วย

ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร รักษาการอธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี กล่าวว่า “การทำความร่วมมือกับ NIA ในครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่ทางด้านการศึกษาโดยการนำนวัตกรรมเข้ามาเชื่อมโยงเข้ากับหลักสูตร ซึ่งการเชื่อมโยงนี้จะเน้นไปทางด้านภาคปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว โดยจะเป็นการผสมผสานนวัตกรรมทางด้านต่าง ๆ เข้ากับภาคการศึกษา เพื่อนำเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งรวมไปถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ การส่งเสริมทางด้านการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับบัณฑิตที่จบการศึกษา เพื่อเข้าสู่การทำงาน การเป็นผู้ประกอบการ และพร้อมเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมต่อไป”

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่า “ในสถานการณ์วิกฤตที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) นั้น ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและมีความเกี่ยวข้องกับหลากหลายอุตสาหกรรมในประเทศ โดยการลงนามข้อตกลงกับวิทยาลัยดุสิตธานีในวันนี้ จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการและประสิทธิผลทางวิชาชีพ ยกระดับประทศไทยในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม การบริการและการท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่ระดับสากล”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 721 7811 – 3 อีเมล pr.pr@dtc.ac.th
หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: , ,