การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (.. 2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ .. 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ .. 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และภาคประชาสังคมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม กว่า 100 คน โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และให้การปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในกลุ่มจังหวัดอย่างแท้จริง อาทิ การบูรณาการจัดทำโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ Culture&Craft เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ เน้นการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานให้เกิดการกระจายรายได้ และการพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน เป็นต้น โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมอภิปรายในหัวข้อแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้วย

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งภาคเหนือมีเป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นั้น จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนากลุ่มจังหวัด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม
คำค้น: , , , , ,