สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคเหนือ จัดการสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภาคเหนือ

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคเหนือ จัดการสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการบริหารงานและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน พร้อมเป็นโมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบรรยายในหัวข้อบริบทภาคเหนือในการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันภายใต้โครงการอบรมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ โดยมีผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน กว่า 1,000 คนเข้าร่วมการอบรม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคเหนือ จัดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการบริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศการสัมมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพการบริหารงาน และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคมนี้ ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจากนางสาวอุศนีย์ ธูปทอง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ร่วมบรรยายการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, นโยบายการเมือง, สังคม
คำค้น: , ,