ศอช. ร่วมรณรงค์อนามัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) กรมอนามัย จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2563 ภายใต้แนวคิด “อนามัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ห่างไกล COVID-19” ณ โรงเรียนบ้านบ่อสี่เหลี่ยม ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่เด็กนักเรียนบนพื้นที่สูง ซึ่งเป็นชนเผ่าปกาเกอะญอ ม้ง และอิ้วเมี่ยน รวมกว่า 90 คน ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยเน้นการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองให้ห่างไกลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผ่านกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 2019) รวมถึงแนวปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ได้แก่ การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ การจัดการขยะที่ถูกวิธี และฐานกิจกรรมสร้างความรอบรู้ต่างๆ

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: สุขภาพ
คำค้น: ,