เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด โครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาอนามัยวัยรุ่นในอำเภอเชียงดาว และอำเภอแม่อาย

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด โครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาอนามัยวัยรุ่นในอำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยความร่วมมือของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ, สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ (กรมอนามัย) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันนำเสนอภาพรวมโครงการสนับสนุนสุขภาพวัยรุ่นและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาอนามัยวัยรุ่นในอำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่อาย รวมถึงการเชื่อมโยงการดำเนินงานโครงการกับระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตร

สำหรับโครงการชุมชนร่วมใจพัฒนาอนามัยวัยรุ่นในอำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่นั้น ทางสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ UNICEF (United Nations Children’s Fund) ในการดำเนินโครงการ เพื่อให้วัยรุ่นและเยาวชน อายุ 10-19 ปี

ทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน ได้มีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงข้อมูลข่วสารและบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เห็นความสำคัญของการดูแลสุภาพ และป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ตลอดจนพัฒนาให้แกนนำและภาคีเครือข่ายสนับสนุน ส่งเสริมให้วัยรุ่นและเยาวชนมีอนามัยการเจริญพันธุ์และสุขภาวะทางเพศที่หมาะสมกับวัย ผลักดันให้เกิดกลไกในการดูแลสุขภาพของวัยรุ่นและยาวชน และเกิดการป้องกัน แก้ไขปัญหาแบบองค์รวมในสถานศึกษาและในชุมชนอย่างยั่งยืน

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: กิจกรรม, สังคม, สุขภาพ, เยาวชน
คำค้น: , , , , ,