พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/ Upskill)

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/ Upskill) ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามฯ ซึ่งจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม ZOOM จากสำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำหรับโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/ Upskill) เป็นโครงการที่จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์ของสถาบันใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์สูงสุด จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) และอบรมเพื่อพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรนวัตกรรมการท่องเที่ยว และหลักสูตร New Gen Influencer: ติดอาวุธ สร้างกลยุทธ์ นักสื่อสารยุคใหม่

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา, สังคม
คำค้น: , , , ,