ขอแสดงความยินดี คณาจารย์คุณภาพ ม.ศรีปทุม ผู้ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกท่าน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์(ผศ.) รวมจำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสวัตติ์ สุติญญามณี ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหภาพ พ่อค้าทอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสื่อสาร 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพวรรณ นังคลาภิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีการพัฒนาและให้การสนับสนุนผู้บริหารและคณาจารย์ในการทำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การศึกษา
คำค้น: