พิธีเปิดงาน “มหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า อำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่  27 ประจำปี  2563

นายสุทธพงษ์ จุลเจริญ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่า อำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่  27 ประจำปี  2563 โดยมี นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม กล่าวรายงาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ในการนี้ นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่  นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดฯ

นายสุทธพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เยี่ยมชมนิทรรศการกระบวนการทอผ้าตีนจกและผลงานการประกวดผ้าตีนจก ผลงานการประกวดผ้าชนเผ่า เยี่ยมชมนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น ลานวัฒนธรรม บ้านชนเผ่า การละเล่นพื้นบ้าน (พิธีขึ้นบ้านใหม่ของพี่น้องชนเผ่าทั้ง 4 ชนเผ่า)

อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์อำเภอแม่แจ่ม จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2537  จนถึงปัจจุบันนี้ เป็นการจัดงานครั้งที่ 27 โดยใช้ชื่องานว่างานมหกรรมผ้าตีนจก และผลิตภัณฑ์ชนเผ่า อำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่  27 ประจำปี  2563 ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์  2563 บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม สถานีตำรวจภูธรแม่แจ่ม และลานหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ   

1)เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าตีนจก และผลิตภัณฑ์ชนเผ่าอำเภอแม่แจ่ม                                   

2)เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์  ศิลปภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชนเผ่าแม่แจ่ม

3)เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอแม่แจ่ม

4)เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ อันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ ในชุมชน

5)เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ครูผ้าทอ และ ผู้ก่อตั้งการจัดงานผ้าตีนจกแม่แจ่ม

6)เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกิจการสาธารณกุศลของกิ่งกาชาดอำเภอแม่แจ่ม

ซึ่งการจัดกิจกรรมภายในงาน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ

1)กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ อาทิเช่น การจัดนิทรรศการศิลปภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดนิทรรศการผ้าตีนจกและผ้าทอชนเผ่า การแสดงแสง สี เสียง เวทีลานวัฒนธรรม กาดมั่วคัวฮอม และการจัดนิทรรศการโครงการหลวง                      

2)กิจกรรมภาคความบันเทิง  อาทิเช่น  การประกวดธิดาผ้าตีนจก  และธิดาชนเผ่า การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  กิจกรรมการแสดงชนเผ่า  ขบวนแห่ผ้าตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่า การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าตีนจก  และผ้าชนเผ่า และการแสดงดนตรีของเยาวชน 

โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่แจ่ม อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุน และได้รับความร่วมมือในการจัดงาน จากสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่แจ่ม กลุ่มโอท็อป และกลุ่มสตรีอำเภอแม่แจ่ม ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอแม่แจ่ม ทุกหมู่เหล่า ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมแรง ร่วมใจ ของชาวอำเภอแม่แจ่ม ทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอด ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอแม่แจ่ม ที่มีคุณค่าและงดงาม ให้อยู่คู่กับอำเภอแม่แจ่มสืบไป

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย iChiangMaiPR.com
หมวดหมู่: การตลาด, กิจกรรม, ท่องเที่ยว, วัฒนธรรม, สตรี, สังคม, เศรษฐกิจ
คำค้น: , , , , , ,